ENJOY THE SUN L.L.C.

adatvédelmi tájékoztató

tagok és partnerek részére

 

Az ENJOY THE SUN LLC a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. (2016. április 27.) számú rendelete alapján megállapítja az adatkezelési szabályait.

 

Személyes adatait az ENJOY THE SUN LLC az Önökkel kötött szerződés keretében kezeli. Az alábbi tájékoztató a szerződés keretében a szolgáltató által Önre vonatkozóan gyűjtött személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást.

 

 

 • Az adatkezelő személye és elérhetőségei (a továbbiakban adatkezelő vagy szolgáltató):

 

 

Cég neve: ENJOY THE SUN LLC

Székhely: Yes Business Center, 1106 iroda

Dubai, Al Barsha 1

Egyesült Arab Emírségek

Postafiók: P.O. Box 214614 Dubai

E- mail: info@enjoydubai.ae

Telefonszám: 00971 44537755

Cégjegyzék szám (Trade Licence): 615984

 

 

 • Az adatkezelés elvei

 

 

Az ENJOY THE SUN LLC megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

    1. Jogszerűen és tisztességesen és megfelelő alapokon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
    2. Csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
    3. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és szükségesre korlátozódjanak;
    4. Pontosak és szükség esetén napra készek legyenek. Lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
    5. Olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
    6. Oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legye a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

 

 • Az Enjoy The Sun LLC által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

 

  1. Érdeklődés szolgáltatás iránt a honlapon, személyesen, telefonon vagy más módon

 

NévNév Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
E-mail cím és/vagy telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez feltétlenül szükséges adat
Érdeklődés, utazási szerződés tárgya (pl időszak, úticél) Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján
Születési dátum és állampolgárság A pontos árajánlat készítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
Útlevél adatai (száma, kiállítás dátuma, lejárati dátuma) Vízumügyintézés esetén elengedhetetlenül szükséges adat
Profilalkotás, az adott ügyfél kapcsán végzett  kezelt adatok összessége Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajnlatok megküldéséhez szükséges adatok

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Adatkezelés az érdeklődés időtartamáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Szerződés létrejötte esetén az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítés plusz 5 év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő)

 

  1. Utazási szolgáltatás számlázása

 

Ügyfél és partner neve Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
Partner/Ügyfél e-mail címe és telefonszáma Az ügyfél/partner későbbi eléréséhez szükséges adatok
Lakcím/ cég székhelye Számla elkészítéséhez szükséges adat
Partner cég adószáma Számla elkészítéséhez szükséges adat
A szerződés tárgya Elengedhetetlenül fontos eleme a tételenkénti számlázásnak

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (számla kibocsájtása), illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a számla teljesítési dátuma évének utolsó napjától számított plusz nyolc év (adókötelezettség elévülésének határideje).

 

 

 • Közösségi oldalak

 

 

Az Enjoy The Sun által üzemeltetett weboldalt a felhasználói élmény fokozása érdekében felkészítettük a közösségi oldalakkal történő együttműködésre (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Linked In, stb.) Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket az adott közösségi oldal miként használja. Erre vonatkozó további információtkat az adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozatában talál.

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Enjoy The Sun általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

  1. Az Enjoy The Sun munkavállalói
  2. Az Enjoy The Sun vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (IT szolgáltatókkal, marketing kampányt folytató vállalkozásokkal
  3. Azutazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (Hotel, partner utazási iroda, transzferszolgáltató, stb.)
  4. Adóhatósággal illetve könyvelést végő céggel.

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Enjoy The Sun által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (info@enjoydubai.ae, +3614088855)

 

 

 • Adatbiztonság, a személyes adatok törlésének időpontja.

 

 

Az Enjoy The Sun minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

 

Hozzájárulását bármikor jogosult az adatkezelőnél írásban visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezeléseket.

 

 

 • Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

 

 

Ön jogosult arra, hogy

 1. a) az adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;
 2. b) az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 1. kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;
 1. d) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;
 2. e) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

 1. f) kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. g) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt.

Jogorvoslat

 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Jelen tájékoztató érvényes 2018. július 1.-től.